postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Marcinie Koziołkiewicz

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 339/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Marcinie Koziołkiewicz, PESEL 68020700674, zmarłym w dniu 5 listopada 2016 r. w miejscowości Połchowo, ostatnio stale zamieszkałym w Iławie, ul. Kazimierza Odnowiciela 5/25.

Sąd poucza, że:
Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie przedmiotów.

Rejestr zmian dla: postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Marcinie Koziołkiewicz