postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Sławomirze Janie Kowalkowskim

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 389/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Sławomirze Janie Kowalkowskim, PESEL 67032810171, zmarłym w dniu 20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy, ostatnio stale zamieszkałym w Prątnicy 43, 14-260 Lubawa.


Sąd poucza, że:
Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie przedmiotów.

Rejestr zmian dla: postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Sławomirze Janie Kowalkowskim