Wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jerzego Zegadło

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

    Przewodniczący      SSR Wojciech Drewniak

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Iławie   na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Teresy Marii Stachowiak i Tadeusza Jana Zegadło

- w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza po Jerzym Zegadło

 

POSTANAWIA:

 

I.         na podstawie przepisu art. 6363 § 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej tut. Sądu i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Iławie , że spadkobiercy Jerzego Zegadło s. Marcina i Natalii , zmarłego 18.09.2017r. w Lubawie , złożyli w tut. Sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy

II.        na podstawie przepisu art .638 1  § 3 k. p. c pouczyć , że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebą dostatecznie uzasadni

Osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza , uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jerzego Zegadło