Wykaz inwentarza po spadkobiercy Bogdanie Dobrzańskim

Sygnatura akt I Ns 530/18


POSTANOWIENIEIława, dnia 10 września 2018 r.Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie:
    Przewodniczący    SSR Wojciech Drewniak
po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 r. w Iławie   na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kancelaria Notarialna w Iławie Agnieszka Gerczak - notariusz
przy udziale Grzegorza Dobrzańskiego
- w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza

POSTANAWIA:

I.    na podstawie przepisu art. 6363 § 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej tut. Sądu i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Iławie , że spadkobiercy Bogdana Dobrzańskiego s. Wasyla i Julii  zmarłego 14.03.2018r. w Iławie, złożyli w tut. Sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy
II.     na podstawie przepisu art .6381  § 3 k. p. c pouczyć , że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebą dostatecznie uzasadni
osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza , uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Wykaz inwentarza po spadkobiercy Bogdanie Dobrzańskim