Wykaz inwentarza po spadkobiercy Mariuszu Grzegorzu Witkowskim

Sygnatura akt I Ns 497/18


POSTANOWIENIEIława, dnia 16 sierpnia 2018 r.
Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie:
    Przewodniczący    SSR Wojciech Drewniak
po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2018 r. w Iławie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kancelaria Notarialna w Ostródzie Dominik Malarski - notariusz
przy udziale Neli Marii Witkowskiej
- z zawiadomienia notariusza o sporządzeniu protokołu dziedziczenia i przyjęciu oświadczeń o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz sporządzenia wykazu inwentarza

POSTANAWIA:
I.    na podstawie przepisu art. 6363 § 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej tut. Sądu i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Iławie , że spadkobiercy Mariusza Grzegorza Witkowskiego s. Zbigniewa i Neli , zmarłego 03.08.2018r. w Wikielcu , złożyli   wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy
II.     na podstawie przepisu art .6381  § 3 k. p. c pouczyć , że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni, osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Wykaz inwentarza po spadkobiercy Mariuszu Grzegorzu Witkowskim